TEACHING ONLINE - PLAYING AN INTERACTIVE VIDEO QUIZ IN ZOOM

In this part of the demo lesson which we recently ran for iSLCollective users, we demonstrate how a teacher can play an interactive video quiz with their students in Zoom. As always, apart from the technical details we also offer some methodology tips. We hope you find it useful!

Anna Csíky, iSLCollective Teacher Trainer

Task description & scene summary

Task description:
Hi there,

Thanks for using our video quiz creator! Unfortunately, we had to unpublish your quiz as it was in a non-English language. We Please publish only English language teaching quizzes on our English platform (https://en.islcollective.com/video-lessons/). If you are a supporting member, you can use this quiz in private mode while it is in "draft" format.

You can become a supporting member with any donation amount of your choosing.

thanks for your understanding,
Peter
Scene summary:
Video length: 9 minutes 46 seconds
Student types:
Copyright license: Creative Commons Attribution License
First published: 2020-02-14, 09:10:31 (GMT+1)
About the author

KIERAN DONAGHY ABOUT ISLCOLLECTIVE VIDEO QUIZZES:

"iSLCollective Interactive Video Quizzes are highly engaging and motivating multimodal texts for English language students to learn vocabulary and improve their listening skills. They are the perfect complement to the creative and innovative lesson plans on Film English."

Kieran Donaghy,
Creator of FilmEnglish.com, a site with hundreds of high quality, free ESL/EFL lesson plans created around short films

Video quiz questions (printable)

1) Պինգվին Վինը __________ ծնողներին։

 • համաձայնվում է
 • հակառակվում է

2) Վինի ծնողները _____________ նրան ուղարկել մանկապարտեզ։

 • որոշում են
 • լսում են

3) Պինգվին երեխաները ___________

 • երգում են
 • պարում են

4) Պինգվինները իրար հետ ____________:

 • կռվում են
 • վազում են

5) Մանկապարտեզի դաստիարակը պինգվին Վինին _________ մանկապարտեզից։

 • դուրս է անում
 • ներս է հրավիրում

6) Ուղղաթիռի օդաչուն __________:

 • զարմանում է
 • ուրախանում է

7) Ուղղաթիռը ___________ Պինգվինաշենից հեռու մի վայրում։

 • վայրէջք է կատարում
 • օդ է բարձրանում

8) Պինգվին Վինը _________ Պինգվինաշեն քաղաքը։

 • չի կարոտում
 • կարոտում է

9) Վինը թաքուն ________________ տնից։

 • դուրս է գալիս
 • ներս է մտնում

10) Վինը _____________իր հայրենիքի տեղը։

 • գիտի
 • չգիտի

11) Փոկը ______________ պինգվին Վինին։

 • բարկանում է
 • ուղեկցում է

12) <<Ամեն առյուծ _____________ գազանների>>

 • թագավոր է
 • ծառա է

13) Վինը ձուկ _________:

 • է ուտում
 • է որսում

14) Վինը __________մոր ձայնը։

 • տխրում է
 • լսում է

15) Վինը __________ իր ծնողներին։

 • կորցնում է
 • գտնում է

About the author

KIERAN DONAGHY ABOUT ISLCOLLECTIVE VIDEO QUIZZES:

"iSLCollective Interactive Video Quizzes are highly engaging and motivating multimodal texts for English language students to learn vocabulary and improve their listening skills. They are the perfect complement to the creative and innovative lesson plans on Film English."

Kieran Donaghy,
Creator of FilmEnglish.com, a site with hundreds of high quality, free ESL/EFL lesson plans created around short films

Comments

Please login or register to write comments!