EM GÁI MƯA - Hương Tràm // English Version by Step Up

phamducthang 2018-07-10 01:13:02
Downvote
0
Upvote


Wash away sth: rửa trôi đi
Slip (v) /slɪp/: trượt
Sadness (n) /ˈsædnəs/: nỗi buồn
Pain (n) /peɪn/: nỗi đau
Desperate (adj) /ˈdespərət/: tuyệt vọng, liều lĩnh
Race (v) /reɪs/: chạy đua
Glance (n) /ɡlæns/: cái nhìn thoáng qua
Build up: xây đắp lên
Realize (v) /ˈriːəlaɪz/: nhận ra

Perfectly (adv) /ˈpɜːrfɪktli/: hoàn toàn
Match (v) /mætʃ/: xứng, hợp nhau
What am I to you: Em là gì của anh
Helpless (adj) /ˈhelpləs/: bất lực, yếu đuối

The present downloadable worksheet was created for at Pre-intermediate (A2) level. It was designed for honing your students' Listening skills.
Copyright License: This file is licensed by phamducthang under the iSLCollective Copyright License

Upload date: 2018-07-10 01:13:02

Author: phamducthang

from

phamducthang is from/lives in and has been a member of iSLCollective since 2014-12-01 07:45:44. phamducthang last logged in on 2022-06-03 08:08:23, and has shared 10 resources on iSLCollective so far.

Post a comment

Recommendations

Comments

Next worksheet >

Similar resources

Teaching jobs